Đập hộp Tomica Coca-cola art collection Kuji eight :D

Đánh dấu thời kỳ ‘cơn ghiền’ tomica Coke lên tới cực điểm cùng với sự chuẩn y của ‘chính quyền vợ’ – một bộ Tomica Coca-cola Kuji 8 đã về đến Chili Pepper Garage! Tổng thiệt hại cho bộ này là 900k vnđ, mua từ shop gác lửng – một nguồn thuốc 1:64 có thể gọi là ‘vô đối’ về lượng thuốc và giá cả ở Sài Gòn @___@.